تست جوش – بازرسی جوش

انواع تست های غیر مخرب جوش عبارتند از:

بازرسی بصری (Visual Test)

جوش باید با ضخامت و پهنای یکنواخت، و بدون خلل و فرج انجام شده باشد که به آن جوش زنجیره ای می گویند. جوشی که مانند اشک شمع شره داشته باشد یا کرمو و غیر یکنواخت باشد، مردود است.

جوشکاران ماهر، بلافاصله پس از اتمام جوشکاری قطعه، با ضربه چکش گل جوش را از سطح آن جدا می کنند و براقیت و یکنواختی جوش را مشاهده می کنند.

آزمایش مایعات نافذ (Penetrant Spray)

این آزمایش برای تشخیص ترکهای سطحی جوش انجام می شود (نه نقایص عمقی). در این روش ابتدا سطح جوش را از گل جوش و هر گونه براده پاکسازی و خشک می کنند. سپس مایع نافذ (Penetrant) را روی جوش می پاشند و 30 دقیقه صبر می کنند.

سپس ماده نافذ را از روی جوش پاک می کنند و آشکار ساز (Developer) را روی سطح اسپری می کنند.

مطابق شکل، اگر جوش ترک سطحی داشته باشد حتما ماده نافذ (حتی پس از پاک کردن سطح جوش) در آن باقی می ماند و پس از اسپری آشکار ساز با آن واکنش داده و نمایان می شود.

آزمایش پرتونگاری- رادیوگرافی (Radiography)

فرآیند این آزمایش شبیه به عکسبرداری رادیولوژی در پزشکی و تشخیص شکستگی های استخوان است.

در محلی که جوش دارای نقص باشد، تصویر آشکار شده در فیلم با سایر نقاط جوش تفاوت دارد:

(تست جوش اولتراسونیک – Ultrasonic Test) آزمایش فراصوت

فرآیند این آزمایش شبیه به آزمایشات تشخیصی سونوگرافی در پزشکی است.

در این آزمایش رفتار امواج صوتی در هنگام عبور از قطعه جوش داده شده بررسی می شود، هر قسمت از جوش که دارای پوکی یا ایراد عمقی باشد، در انعکاس طبیعی امواج صوتی اثر پالسی می گذارد.

آزمایش جریان گردابی (Eddy Current)

درک فرایند این آزمایش مستلزم آگاهی از قوانین الکترومغناطیس فیزیک است. میدان مغناطیسی از طریق سیملوله اول ایجاد می شود، که باعث القاء میدان مغناطیسی در سطح نمونه آزمایش می گردد. با اندازه گیری میدان القایی دوم، یکنواختی و در نتیجه سلامت جوش مشخص می شود.

تصویر زیر اجرای این تست جوش را روی لوله نشان می دهد:

در صورت رعایت دستور العملهای آیین نامه ساختمان، احتمال مردودی در تست جوش وجود ندارد، اما در صورتیکه یک یا چند جوش در آزمایش مردود شوند می بایست بطور کلی از سطح فلز کنده شوند و پس از سنباده زدن و ایجاد سطح صاف و یکنواخت مجددا جوشکاری انجام شود.

بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT)

از روش بازرسی با ذرات مغناطیسی برای بررسی نقصهای سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرومغناطیس استفاده میشود. عیوب و نقصهایی نظیر ترکها، ذرات سرباره محبوس شده و یا خلل و فرجهای موجود در قطعه باعث ایجاد ناپیوستگی مغناطیسی شده و در صورت القای یک میدان مغناطیسی به قطعه، این ناپیوستگیها موجب تشکیل قطبهای مغناطیسی یا اعوجاج میدان در آن ناحیه شده و اصطلاحاً یک میدان نشتی در بالای سطح قطعه تشکیل می شود .

این وضعیت میتواند توسط ذرات مغناطیسی دید پذیر شود، به طوری که ذرات مغناطیسی در اطراف عیب تجمع کرده و به این ترتیب شکل، موقیعت و اندازه عیب مشخص میگردد.

این بخش آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی جهت ردیابی عیوب سـطحی و نزدیک به سطح در مواد فرومغناطیـسی ماننـد فولادهـای کربنـی، برخی از فولادهای آلیا ژی و چدن را مورد بررسی قرار میدهد و دارای بخشهای ذیل میباشد

کلیات آزمونMT

تمیز کاری قطعه

بازرسی روش پیوسته

بازرسی روش پسماند

بازرسی خط جوش با Yoke و gage Pie