فرایندهای جوشکاری:

فرایندهای جوشکاری به دو گروه کلی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

جوشکاری ذوبی (Fusion Welding)

جوشکاری حالت جامد (Solid State Welding)

فرایندهای جوشکاری ذوبی:

فرایندهای جوشکاری ذوبی (Fusion Welding)، به فرایندهایی اطلاق می شود که اتصال فلزات پایه به کمک ذوب آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر از طریق ذوب لبه یا سطح قطعات و ایجاد امتزاج موضعی، اتصال انجام می شود. این گروه از فرآیندها نه تنها جهت اتصال فلزات بلکه برای پلاستیک ها و سرامیک ها نیز کاربرد داشته و گاه تحت عنوان جوشکاری امتزاجی نیز شناخته می شود.

منبع انرژی در این نوع فرایندها می تواند الکتریکی یا شیمیایی باشد. براساس استاندارد AWS A3.0 فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW) نمونه ای از فرایندهای جوشکاری ذوبی با منبع انرژی الکتریکی و فرایند جوشکاری اکسی استیلن (OAW) مثالی از این فرایندها با منبع انرژی شیمیایی است.

محاسن فرایندهای جوشکاری ذوبی عبارتند از:

امکان به کارگیری اغلب فرایندهای این گروه برای جوشکاری قطعات و مجموعه ها با طرح ها و موقعیت های گوناگون وجود دارد.

امکان به کارگیری اغلب فرایندهای این گروه در محل پروژه (Site) وجود دارد.

امکان به کارگیری اغلب فرایندهای این گروه جهت اتصال قطعات ضخیم با استفاده از پخ سازی و جوشکاری چند لایه ای وجود دارد.

مختصری راجع به برخی از فرایندهای جوشکاری ذوبی در صفحات آتی آورده شده است:

فرایند جوشکاری با استفاده از شعله (OFW)

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی الکترود پوشش دار (SMAW)

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی الکترود غیرمصرفی با محافظت گاز (GTAW)

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی سیم جوش توپر مصرفی با محافظت گاز (GMAW)

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی سیم جوش توخالی مصرفی با محافظت گاز (FCAW)

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی سیم جوش مصرفی در زیر پودر (SAW)

فرایند جوشکاری مقاومتی (RW)

فرایندهای جوشکاری حالت جامد:

فرایندهای جوشکاری حالت جامد (Solid State Welding)، شامل فرایندهایی است که اتصال فلزات پایه از طریق ایجاد حرارت در آنها تا سطح خمیری شدن و یا به روش های دیگر مانند فشار صورت می‌گیرد. منبع انرژی در این گروه از فرایندها می تواند الکتریکی، شیمیایی و یا مکانیکی باشد. براساس استاندارد AWS A3.0، فرایند جوشکاری القایی (IW) نمونه ای از فرایندهای جوشکاری حالت جامد با منبع انرژی الکتریکی، فرایند جوشکاری انفجاری (EXW) مثالی از این فرایندها با منبع انرژی شیمیایی و فرایند جوشکاری اصطکاکی (FRW) نمونه ای از این فرایندها با منبع انرژی مکانیکی می باشد.

محاسن فرایندهای جوشکاری حالت جامد عبارتند از:

عدم ذوب فلز پایه در این گروه از فرایندها موجب کاهش چشمگیر در تغییرات نامناسب ساختاری، به خصوص در منطقه متاثر از حرارت می شود.

عدم ذوب فلز پایه در این گروه از فرایندها موجب عدم نیاز به محافظت از حوضچه مذاب و در نتیجه عدم پیدایش عیوب مربوطه می شود.

اتصالات در این روش حرارت ورودی، اعوجاج و تنش های پسماند کمتری را تجربه می نمایند.

این روش برای تولید تعداد زیادی از یک مجموعه های جوشکاری شده مناسب بوده و دارای صرفه اقتصادی است.

این گروه از فرایندها، اغلب از نوع مکانیزه (Mechanized) یا خودکار (Automatic) بوده و از متصدی دستگاه جوشکاری بهره می برند. این امر موجب استقلال نسبی کیفیت جوش از اشتباهات یا حتی مهارت انسانی می گردد.

مختصری راجع به برخی از فرایندهای جوشکاری حالت جامد در صفحات آتی آورده شده است:

فرایند جوشکاری مقاومتی (RW)

فرایند جوشکاری اصطکاکی (FRW)

فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)