کلیات فرایند:

فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction Stir Welding - FSW)، یک روش جدید از جوشکاری اصطکاکی برای اتصال قطعات در حالت جامد است که در آن از یک ابزار مصرف نشدنی با حرکت دورانی، برای تولید اصطکاک و حرارت حاصل از آن و نیز تغییر شکل پلاستیکی در موضع جوشکاری بهره برده می شود. این روش یک جهش رو به جلو در فناوری اتصال فلزات و به خصوص آلومینیم و منیزیم به شمار آمده و کاربرد گسترده ای در صنایع نیرو محرکه به طور عام و صنعت هواپیماسازی به طور خاص دارد.

مزیت های فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW):

عدم رخداد ذوب و فقدان عیوب مربوطه

اعوجاج پایین

استحکام اتصال بالا

عدم نیاز به مواد مصرفی

سرعت جوشکاری و صرفه اقتصادی مناسب

مصرف کم انرژی

کیفیت و ظاهر جوش مناسب

وجود منطه متاثر از حرارت کم عرض و دانه ریز

عمليات جوشكاری تميز و بدون آلودگی

محدودیت های فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW):

    • تجهیزات پیچیده و گران
    • محدویت در ضخامت
    • محدود به استفاده در کارگاه
    • محدود به استفاده جهت ایجاد اتصال (و نه سازه)

اغلب فرایندهای حالت جامد برای ساخت اتصال منفرد مناسب بوده و امکان استفاده از آنها در ساخت سازه وجود ندارد.

پارامترهای اصلی فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW):

سرعت حرکت دورانی پین

سرعت حرکت خطی پین

میزان انحراف ابزار از خط عمود بر سطح فلز پایه

نیروی عمودی وارد بر ابزار توسط دستگاه