فرایند جوشکاری با سیم توپر مصرفی تحت محافظت گاز (GMAW - MIG / MAG):

کلیات فرایند:

در فرايند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم توپر مصرفی تحت محافظت گاز (Gas Metal Arc Welding - GMAW) یا به اختصار با نام های جوشکاری با سیم مصرفی تحت محافظت گاز، جوشکاری فلزی با گاز محافظ خنثی / فعال (Metal Inert Gas - MIG / Metal Active Gas - MAG) و جوشکاری میگ / مگ نیز شناخته می شود، گرمای لازم جهت ذوب فلز پایه و ایجاد اتصال، از قوس الكتريكي ایجاد شده میان فلز پایه و سیم جوش تامین شده و حفاظت حوضچه مذاب توسط گاز خارجي صورت مي گيرد. اين روش به اشکال مختلف دستی، نیمه خودکار و خودکار انجام مي شود.

مزیت های فرایند جوشکاری با سیم مصرفی تحت محافظت گاز (GMAW یا MIG / MAG)

مناسب جهت جوشکاری اغلب آلیاژهای فلزی مرسوم

این فرایند دارای یکی از بیشترین نرخ های رسوب بین فرایندهای جوشکاری ذوبی است.

نیاز به تميزكاري پس از جوشکاری کمتر

محدودیت های فرایند جوشکاری با سیم مصرفی تحت محافظت گاز (GMAW یا MIG / MAG)

تجهیزات پیچیده و گران در مقایسه با فرایند الکترود دستی

عدم امکان کاربری در هواي آزاد به دليل کاهش محافظت گاز محافظ (حساسیت به جریان هوا)

حساس به عیوب ذوب ناقص (LOF) و نفوذ ناقص (LOP)