فرایند جوشکاری توپودری (FCAW):

کلیات فرایند:

در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم توپودری مصرفی (Flux-Cored Arc Welding - FCAW) یا به اختصار جوشکاری توپودری، قوس بين فلز پایه و ماده مصرفی که سیم جوشی حاوی پودری است، ایجاد شده و حرارت حاصل از آن موجب ذوب و ایجاد اتصال می شود. در این فرایند حوضچه مذاب توسط دود حاصل از سوختن پودر جوش و یا توسط گاز با منبع خارجی محافظت می شود. در حال اول فرایند را خود محافظ (Self-Shielded) و در حالت دوم آن را گاز محافظ (Gas Shielded) می نامند.

حداقل سطح اتوماسیون این روش، مانند فرایند جوشکاری با سیم مصرفی یا میگ / مگ (MIG / MAG یا GMAW)، نیمه خودکار بوده اما امکان خودکار و رباتیک نمودن آن نیز به خوبی وجود دارد.

مزيت های فرایند جوشکاری توپودری (FCAW):

عدم نیاز به توقف فرایند جوشکاری جهت جایگزین نمودن الکترود در مقایسه با فرایند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

نرخ رسوب و سرعت جوشکاری بیشتر نسبت به فرايند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)

حساسیت کمتر حالت خود محافظ اين روش در مقایسه با فرایند جوشکاری با سیم مصرفی (GMAW) نسبت به وزش باد

محدوديت هاي فرایند جوشکاری توپودری (FCAW):

تجهيزات پيچيده و گران در مقایسه با فرایند الکترود دستی

نیاز به تهویه مناسب در حالت گاز محافظ این فرایند

نیاز به برداشتن سرباره پیش از جوشکاری مجدد و یا در انتهای کار