فرایند جوشکاری زیرپودری (SAW):

کلیات فرایند:

در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی سیم مصرفی در زیر پودر (Submerged Arc Welding - SAW) یا به اختصار جوشکاری زیرپودری، حرارت حاصل از قوس ایجاد شده میان فلز پایه و ماده مصرفی که سیم جوشی توپر است، موجب ذوب فلزات پایه و اتصال آنها می شود. محافظت در این فرایند برعهده پودر جوشی است که به وسیله مجرایی از داخل مخزن نگهدارنده به سطح قطعه كار هدايت می شود. برقراری قوس الکتریکی زیر پودر جوش از قوس، دود حاصل از سوختن پودر از حوضچه مذاب، ورود ترکیبات پودر به حوضچه و جذب ناخالص ها و اکسیژن از ترکیب شیمیایی و در نهایت سرباره تشکیل شده از فلز جوش محافظت می نماید.

سطح اتوماسیون فرایند جوشكاري زير پودري می تواند نيمه خودکار، مکانیزه و خودکار باشد، هرچند که انواع دستی آن نیز جهت امور آموزشی توسعه داده شده است.

مزیت های فرایند جوشکاری زیرپودری (SAW):

بیشترین نرخ رسوب در میان فرایندهای جوشکاری ذوبی

استفاده از متصدی دستگاه جوشکاری به جای جوشکار و در نتیجه استقلال نسبی کیفیت جوش از مهارت و اشتباهات نیروی انسانی

محدودیت های فرایند جوشکاری زیرپودری (SAW):

تجهیزات پیچیده و گران

عدم رویت جوش به هنگام جوشکاری

وجود محدودیت در حالت جوشکاری (تخت و افقی)

وجود محدودیت در مکان جوشکاری (داخل کارگاه)