فرایند جوشکاری پلاسما:

کلیات فرایند:

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی پلاسما (Plasma Arc Welding - PAW) یا به اختصار جوشکاری پلاسما، نوع خاصی از فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی الکترود غیرمصرفی تنگستن است. چنانچه در فرایند جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG یا GTAW) از گاز یونیزه شده که پلاسما نامیده می شود، استفاده گردد، فرایند جوشکاری GTAW به PAW تبدیل خواهد شد. لذا در صورت وجود یک تنظیم کننده گاز و تورچ پلاسما، امکان استفاده از دستگاه جوشکاری تیگ (TIG یا GTAW) برای جوشکاری پلاسما وجود دارد.

در فرایند GTAW از یک گاز (آرگون یا هلیم) و در فرایند PAW از دو گاز محافظ (آرگون یا هلیم و هیدروژن) استفاده می شود. به دلیل انرژی بالاتر و قوس متمرکزتر و پایدارتر جوش پلاسما، استفاده از این فرایند برای اتصال ورق های نازک تا ضخیم، به خصوص برای جوشکاری آلومینیوم کاربرد فراوانی دارد.

مزیت های فرایند جوشکاری پلاسما (PAW):

حفاظت بهتر و عمر بیشتر الکترود غیرمصرفی

قابلیت جوشکاری با شدت جریان پایین

قوسی متمرکز، پایدار و یکنواخت با دامنه وسیع تغییرات طول

افزایش چگالی انرژی قوس در مقایسه با فرایند تیگ (TIG یاGTAW)

افزایش سرعت جوشکاری در مقایسه با فرایندتیگ (TIG یا GTAW)

افزایش کارآیی جوشکاری در مقایسه با فرایندتیگ (TIG یا GTAW)

بهبود کیفیت فلز جوش و منطقه متاثر از حرارت