خدمات مهم شرکت توسعه آلیاژهای نوین

<b> خدمات ذوب تحت خلا (VIM)</b>
خدمات ذوب تحت خلا (VIM)
<b>عملیات حرارتی تحت خلا (VACUM H.T)</b>
عملیات حرارتی تحت خلا (VACUM H.T)
<b>خدمات تست های مکانیکی</b>
خدمات تست های مکانیکی
<b>تصفیه سازی تحت خلا (VAR)</b>
تصفیه سازی تحت خلا (VAR)
<b>خدمات ویژه متالوگرافی</b>
خدمات ویژه متالوگرافی
<b>لحیم کاری تحت خلا (BRAZING)</b>
لحیم کاری تحت خلا (BRAZING)
<b>فرآیندهای نوین جوشکاری (WELDING)</b>
فرآیندهای نوین جوشکاری (WELDING)